Other Activities  
 
About Us Shooting Range Shooting Academy Fishing Park
Other Activities Contact Us Membership Gallery
 
 
     
 
 
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
 1. สามารถเข้าใช้สนามยิงปืนได้ทุกวัน
 2. สามารถเข้าใช้สนามยิงปืนเป้าเพลทได้ฟรี
 3. สามารถเข้าใช้สนามยิงปืนเป้ายิงเร็วได้ฟรี
 4. สามารถเข้าใช้สนามยิงปืนลูกซองได้ฟรี
 5. สามารถซื้อกระสุนและเป้าทุกชนิดของทางสนามได้ในราคาสมาชิก
 6. สามารถเช่าอาวุธปืนของทางสนามได้ในราคาพิเศษ
 7. สามารถเข้าใช้สนามธนูและสนามเป้าบินได้
 8. สามารถใช้บริการบ่อตกปลาในราคาสมาชิก

สิ่งที่ต้องใช้ในการสมัครสมาชิก

 • สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ (ถ่ายหน้า-หลัง) จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาใบอนุญาตใช้อาวุธปืน จำนวน 1 ชุด
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

 
 
 
Pattaya Shooting Park
1/6 Moo 4, T. Huay-Yai, Banglamung, Chonburi 20150
Tel & Fax: 0 3890 7808